ALLMÄNNA VILLKOR

varning

Användningen av vår webbplats går alltid hand i hand med vissa rättigheter och skyldigheter. Dessa definieras i våra försäljningsvillkor, i vår integritetspolicy, i vår cookie-policy och i denna friskrivningsklausul (tillsammans "Villkoren").

Villkoren gäller både för oss, littlepioneer.se, som för dig, användaren. Genom att använda vår webbplats erkänner och accepterar du uttryckligen den exklusiva tillämpningen av våra villkor och du avsäger dig uttryckligen din rätt att åberopa dina egna villkor.

Vi kan avvika från dessa villkor i vissa exceptionella situationer, men endast i den mån avvikelserna accepteras av varje part och uttryckligen anges skriftligen. Dessa avvikelser ersätter eller kompletterar endast de klausuler som de avser. De ska inte påverka tillämpningen av några andra bestämmelser i dessa villkor.

 

1. Vilka vi är

littlepioneer.se (im Folgenden: die „Website“)

E-Mail: [email protected]

Kontakta oss gärna om du har ytterligare frågor eller synpunkter. Vi lovar att svara snart!

2. Vår webbplats

2.1 God funktion, säkerhet och tillgänglighet

Du kan vara säker; vi erbjuder en användarvänlig webbplats som är säker för alla användare. Vi vidtar alla rimliga och nödvändiga åtgärder för att säkerställa korrekt funktion, säkerhet och tillgänglighet på vår webbplats. Ändå kan vi inte ge dig en absolut garanti i denna fråga. Vi är endast bundna av en skyldighet att använda medel.

All användning av webbplatsen sker helt på egen risk. Vi ansvarar inte för skador till följd av funktionsfel, avbrott, defekter, skadliga element eller andra problem på eller inom vår webbplats, oavsett förekomsten av force majeure eller andra yttre händelser.

Vi har rätt att begränsa och/eller avbryta helt eller delvis åtkomsten till vår webbplats, när som helst och utan föregående varning. Vi kommer endast att vidta sådana åtgärder om detta är motiverat av omständigheterna, utan att detta på något sätt är ett villkor som ska omfattas.

2.2 Innehåll på vår webbplats

Vi avgör till stor del vilket innehåll som är tillgängligt på vår webbplats. Vi tillämpar stor omsorg i detta avseende och gör allt för att tillhandahålla information av hög kvalitet. Vi vidtar därför alla nödvändiga åtgärder för att hålla vår webbplats så fullständig, korrekt och aktuell som möjligt, även när informationen tillhandahålls av tredje part. Vi har alltid rätt att ändra, lägga till eller ta bort innehållet på vår webbplats.

Trots vår stora uppmärksamhet kan vi inte garantera kvaliteten på den information som finns tillgänglig på vår webbplats. Det är möjligt att informationen inte är korrekt, inte tillräckligt korrekt och/eller inte användbar. Vi är inte ansvariga för (direkta och indirekta) skador som användaren kan drabbas av till följd av informationen på vår webbplats.

Vi ber dig att meddela oss så snart som möjligt om du märker att innehållet på vår webbplats bryter mot gällande lagar och/eller tredje parts rättigheter eller helt enkelt inte är acceptabelt. Vi kommer då att vidta alla lämpliga åtgärder, vilket kan inkludera att informationen helt eller delvis tas bort.

Vår webbplats innehåller innehåll som kan laddas ner. Du förstår och samtycker till att varje nedladdning från vår webbplats sker på din egen risk och att skador som uppstår på grund av förlust av data eller skada på datorsystemet är ditt hela och ensamma ansvar.

2.3 Vad vi förväntar oss av dig som användare

Användaren bär ett visst ansvar för hur vi erbjuder vår webbplats. Detta innebär att du bör avstå från handlingar som har en skadlig inverkan på den korrekta driften och säkerheten av webbplatsen eller på dess användning. Webbplatsen kan till exempel inte användas för att kringgå vår affärsmodell och/eller för att samla in information från andra användare.

Det är därför förbjudet att distribuera innehåll via vår webbplats som (kan) skada(r) andra användare av webbplatsen. Vi kanske tänker på spridningen av skadlig programvara, datavirus, skadlig programvara, maskar, trojaner och cancelbots. Spridningen av oönskade och/eller kommersiella meddelanden via webbplatsen, såsom skräppost, skräppost och kedjebrev, är också inriktat på.

Vi förbehåller oss rätten att vidta alla nödvändiga (rättsliga och utomrättsliga) åtgärder som kan erbjuda lämpliga lösningar för de berörda parterna. Användaren är ensam ansvarig för alla handlingar som utövas på webbplatsen som orsakar skador på webbplatsen och/eller andra användare. Om detta inträffar har användaren skyldighet att hålla HoneyroseUSA ofarlig och skadeslös från alla anspråk som kan uppstå.

3. Länkar till andra webbplatser

Vår webbplats kan innehålla eller tillhandahålla hyperlänkar eller hänvisa till andra webbplatser och/eller elektroniska kommunikationsportaler som underhålls av tredje part eller kan tillhandahålla innehåll från tredje part på vår webbplats genom inramning eller andra metoder. En sådan hänvisning som görs på vår webbplats betyder inte att det finns någon koppling mellan vår webbplats och dessa tredjepartswebbplatser eller att vi (underförstått) samtycker till innehållet på dessa webbplatser.

Vi garanterar eller tar inget ansvar för riktigheten, lagligheten, fullständigheten eller kvaliteten på innehållet på externa webbplatser som länkas till på vår webbplats eller andra elektroniska kommunikationsportaler som inte står under vår faktiska kontroll. Dessa referenser är därför att klicka på egen risk och ansvar. Vi är inte ansvariga för eventuella skador som uppstår därav.

Dessa externa webbplatser erbjuder inte samma garantier som vi. Vi rekommenderar därför att du noggrant läser villkoren och sekretesspolicyn för dessa andra webbplatser.

4. Immateriella rättigheter

Kreativitet förtjänar skydd; det gör också vår webbplats och dess innehåll. Sådant skydd tillhandahålls av immateriella rättigheter och är berättigat till alla parter, dvs HoneyroseUSA och tredje part. Innehåll betyder den mycket breda kategorin av foton, video, ljud, text, idéer, anteckningar, ritningar, artiklar, et cetera. Detta innehåll är skyddat av upphovsrätt, mjukvarurättigheter, databasrättigheter, design- och modellrättigheter och andra tillämpliga (immateriella) rättigheter. Den tekniska karaktären på vår webbplats skyddas av upphovsrätt och av rättigheterna till programvara och databaser. Varje handelsnamn som vi använder på vår webbplats är skyddat av varumärkeslagstiftningen.

Varje användare får en begränsad rätt att få tillgång till, använda och visa vår webbplats och dess innehåll. Denna rättighet beviljas på ett icke-exklusivt och icke-överlåtbart sätt och kan endast användas i ett personligt, icke-kommersiellt sammanhang. Vi ber våra användare att inte skapa eller göra ändringar i de immateriella rättigheterna som beskrivs i denna artikel utan ägarens medgivande. HoneyroseUSA lägger stor vikt vid sina immateriella rättigheter och har vidtagit alla möjliga åtgärder för att säkerställa dess skydd. Vi kommer att vidta rättsliga åtgärder mot alla intrång i befintliga immateriella rättigheter.

5. Behandling av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar är nödvändiga för en bra tjänst. Att ange felaktiga eller falska personuppgifter anses vara ett brott mot våra allmänna villkor. Användarens personuppgifter behandlas uteslutande i enlighet med tillämplig integritetspolicy som kan konsulteras via vår webbplats.

6. Allmänna bestämmelser

Vi förbehåller oss rätten att ändra, begränsa eller avbryta vår webbplats och relaterade tjänster när som helst och i vilken utsträckning som helst. Vi kan göra det utan att lägga märke till användaren. Detta ger inte upphov till någon form av ersättning.

Dessa villkor ska uteslutande styras av och tolkas i enlighet med belgisk lag. Alla tvister som uppstår under eller relaterade till HoneyroseUSA:s tjänster ska falla under jurisdiktionen av den behöriga domstolen i det rättsliga distriktet i Los Angeles County.

Om en bestämmelse i dessa villkor anses ogiltig, ska ogiltigheten av en sådan bestämmelse inte påverka giltigheten och verkställbarheten av de återstående bestämmelserna i dessa villkor, som ska förbli i full kraft och verkan. Vi förbehåller oss rätten att föreslå en giltig ändring av den eller de omtvistade klausulerna.